Üniversite Öğrencilerinde Öznel ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin öznel ve psikolojik iyi olmalarının dışadönüklük, nevrotizm, kontrol odağı, öğrenilmiş güçlülük, sosyal ilişkilerine, boş zaman etkinliklerine ve akademik durumlarına ilişkin hoşnutluk düzeyleri, cinsiyet, sosyoekonomik statü ve algılanan sağlık durumu tarafından ne oranda yordandığını belirlemek amaçlanmıştır.

Araştırma, 17-28 yaşları arasında yer alan 205 kız, 295 erkek olmak üzere toplam 500 üniversite öğ-rencisi üzerinde yapılmıştır. Araştırmada üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi olma düzeylerini belirlemek amacıyla Ryff’ın (1989a) “Psikolojik İyi Olma Ölçekleri”, öznel iyi olma düzeylerini belirlemek için “Olumlu Olumsuz Duygu Ölçeği” ve “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca “Eysenck Kişilik Envan teri”, “Rotter İç Dış Kontrol Odağı Ölçeği” ve “Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Envanteri” kullanılmıştır.

Aşamalı regresyon analizi sonucunda arkadaş-larla ilişkilerden algılanan hoşnutluğun öznel iyi olma nın anlamlı yordayıcısı olmadığı görülmüştür. Ancak diğer değişkenlerin tamamının toplam varyansın % 63.9’unu açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca aşamalı regresyon analizi sonucunda algılanan sağlık durumu, sosyoekonomik statü ve akademik başarıdan algılanan hoşnutluğun psikolojik iyi olmanın anlamlı yordayıcıları olmadığı bulunmuştur. Ancak diğer değişkenlerin tamamı toplam varyansın %59’unu açıklamaktadır.

Fulya Cenkseven, Yrd. Doç. Dr.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Turan Akbaş, Prof. Dr.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Turan AKBAŞ

Adana / Türkiye

Lisans,  yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Viyana Üniversitesi Psikoloji ve Pedogoji alanlarında tamamlayan Prof. Dr. Turan AKBAŞ Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Almanya Weinheim Aile Terapileri Enstitüsünden Aile Terapistliği ve Süpervizörlüğü eğitimi almıştır. Türkiye Sistemik Psikoterapi Enstitüsü başkanıdır, Avrupa Aile Terapistleri Derneği (EFTA) Uluslararası Aile Terapistleri Derneği  (IFTA) ve Almanya Sistemik Topluluk (Sistemiche Gesellschaft) üyesidir.

İnternet : www.sistemikpsikoterapi.org.tr
E-posta: turan.akbas@if-weinheim.de

Yorum eklemek için giriş yapın